Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Základné údaje
Prevádzkovateľ e-shopu: Eduardo Royal Residence s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Moyzesova 1441,  Čadca 022 01
IČO: 50996517
IČ DPH: SK2120550872

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina , oddiel  Sa, vložka č.68128/L

(pondelok až piatok, 8:30 - 15:30 hod)
mail: info@elektrortv.sk

Číslo účtu: ČSOB SK26 7500 0000 0040 2498 3441 BIC (SWIFT)CEKOSKBX

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sú obvyklé podľa taríf telefónnych operátorov.

 

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.elektrortv.sk (ďalej len "internetový obchod"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom Eduardo Royal Residence s.r.o. (ďalej len "dodávateľ") a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, občianskym zák. č. 40 / 1964 Zb. A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatní ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktorá je obsiahnutá v zák. č . 40/1964 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná zákazníkovi spolu s objednaným tovarom.

 Orgánom dozoru je:

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
   
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: za@soi.sk

 

1.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a násl.). Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.elektrortv.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.   

1.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.elektrortv.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy
2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktoré je prezentované dodávateľom na predaj a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.   

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.                  

2.3. Po odoslaní objednávky dodávateľ informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol kupujúci, že jeho objednávku registruje / eviduje v systéme. Táto správa je automatickou informácií pre zákazníka, že dodávateľ dostal jeho objednávku, nepovažuje sa však za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch dostane zákazník ďalší e-mailovú správu, v ktorej mu bude objednávka dodávateľom potvrdená a tým bude kúpna zmluva uzavretá. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej dodávateľ potvrdí objednávku kupujúcemu po tom, čo poslal kupujúcemu informatívny e-mailovú správu o registrácii / evidencii objednávky, ktorej vždy predchádza potvrdenie objednávky - návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode www.elektrortv.sk, nie je považovaný za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732 sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí až kupujúci svojou objednávkou.              

 

2.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.                                                                                       


2.5. Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.                                     

                           

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľom v okamihu potvrdenia objednávky.

 

3.2. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalších spôsobov platby, ktoré sú uvedené nižšie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná. Spôsoby platieb: • platba dobierkou • platba bankovým prevodom

 

3.3. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

3.4. Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby - číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

 

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

3.7. Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu doklad - faktúru, paragón. Doklad - faktúru, paragón dodávateľ zašle kupujúcemu v tlačenej podobe spoločne s tovarom na adresu kupujúceho.

 

 

4. Preprava a dodanie tovaru

4.1. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu uvedenú kupujúcim zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje doklad, záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá). Ak dodávateľ k výrobku neprikladá záručný list, tak postačí doklad - faktúra, paragón. Návod zasielame v elektronickej podobe na email kupujúceho.

 

4.2. Dopravu tovaru zaisťuje dodávateľ na uvedenú adresu a to v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, pri vytváraní objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú uvedené na internetových stránkach www.elektrortv.sk.

 

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohlo byť poškodený aj samotný tovar. Odporúčame zásielku nepreberať alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Ak nevytkne kupujúci vady zásielky bez zbytočného odkladu, môže po ňom dodávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto omeškaním vznikla. Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie. 

 

4.4. Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodené. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte obal.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu maximálne do 14 hodiny, nasledujúceho dňa od objednania tovaru, Po-Pia 10-14 hod. Stornovať možno buď na e-mailu info@elektrortv.sk.

 

5.2. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a násl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj Občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb.), avšak vylučujú sa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách)

 

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a násl. Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal. 

 

5.4. 5.4. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.3. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením č. 102/2014 Z.z. stanovuje, že lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bude odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu pobočky: Eduardo Royal Residence s.r.o., Moyzesova 1441 02201 Čadca

 

5.5. Či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a násl. Občianskeho zákonníka právo o odstúpení od zmluvy bude odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Platba za vrátený tovar Vám bude zaslaný najneskôr do 14-tich dní po prijatí zásielky.

 

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti dodávateľ kúpnu cenu kupujúcemu do 14-tich dní, od prijatia vráteného tovaru a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu. Dodávateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie plne kupujúci. Náklady spojené s dodaním tovaru vráti dodávateľ spoločne s kúpnou cenou. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka.

 

5.7. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa § 9 ods. 1. Jednostranné započítanie pohľadávky predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 je výlučené.

 

5.8. Ak je spoločne so tovaru poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

 

5.9. Storno objednávky zo strany dodávateľa - dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. O 70% nižšia cena, než je pre tento druhy a typ tovaru obvyklé), a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho. 

 

5.10. Alternatívne riešenie sporu (ARS) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Alternatívne riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (ROS - riešenie sporov online), ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ tz. nakupuje na IČO záručná doba je 12 mesiacov.

 

FORMULÁR PRE VRÁTENIE - VÝMENU TOVARU

 

6. Zodpovednosť za vady a záruka

6.1. Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu (ktorý bol zaslaný na email kupujúceho) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo závady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

 

6.2. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste (potvrdenie) určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. V prípade, že záručný list (potvrdenie) neexistuje, slúži ako záručný list (potvrdenie) doklad - faktúra, paragon.

 

6.3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list / potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia doba než doba uvedená v bode 6.1, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste (potvrdenie) .

 

6.4. Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru, záruka je maximálne 12. mesiacov. Záručná doba uvedená v bode 6.1 je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámenia v rámci kontraktačného rokovania.

 

6.5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a násl. Občianskeho zákonníka).

 

6.6. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

6.7. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 6.6 a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty, a ak nie je to možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 

6.8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

 

6.9. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese reklamačného oddelenia: info@elektrortv.sk. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar, dátum vyzdvihnutie zásielky u prepravnej spoločnosti.

 

6.10. O reklamácii dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 15 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv) .

 

6.11. Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu kupujúceho potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

6.12. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu -     § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka  (zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, ďalej len OZ), ktoré znejú:

§ 622

(1)   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2)   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3)   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažne ťažkosti.

 

  • § 623

(1)   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2)   Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. V prípade nákupu ako právnická osoba tiež identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

 

7.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

7.5. Údaje o Vašej činnosti, o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

7.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7.7. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že dodávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

7.7.1. požiadať dodávateľa o vysvetlenie

7.7.2. požadovať, aby dodávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, dodávateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie dodávateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

7.8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu dodávateľ povinný túto informáciu odovzdať.

 

7.9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom dodávateľa na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení dodávateľom na elektronickú adresu kupujúceho.

 

7.10. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na info@elektrortv.sk

 

7.11. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, teda informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

7.12. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

8. Pravidlá pre uplatňovanie zľavových kódov a pravidlá darčekov

8.1. Spoločnosť Eduardo Royal Residence s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať alebo nedodať objednávky, v ktorých je jedným zákazníkom opakovane (viac ako 1x) využívaný rovnaký zľavový kód aktivujúce časovo obmedzenú cenovú akci.

 

8.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť darček, akciu ukončiť alebo naopak predĺžiť a to bez udania dôvodu. Pôvodný darček nie je možné nárokovať.

 

8.3. Ak nie je uvedené inak, je u darčekov z technických dôvodov vždy účtovaná minimálna suma 1 €.

 

8.4. Ak nie je uvedené inak, nemožno zľavové kódy (kupóny) vzájomne kombinovať.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je

splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

9.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

10. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.