Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Spôsob uplatnenia reklamácie

V prípade vád výrobkov zakúpených u predávajúceho, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci právo výrobok reklamovať. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Ak je na zariadenie aktivovaná akákoľvek služba, ktorá ho zabezpečuje proti odcudzeniu, je zákazník nútený túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V opačnom prípade má ElektroRTV.sk právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie. Reklamačné konanie sa začne, až keď zákazník splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení. Jedná sa napríklad o služby Apple Find my iPhone.

1. Reklamácia musí obsahovať:

identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresu),
vrátane uvedenia telefónneho spojenia, emailovú adresu,
názov reklamovaného výrobku,
presný, jasný, výstižný a dostatočne konkrétny popis závady,
kompletný výrobok, ktorý je reklamovaný (vrátane príslušenstva, s ktorým bol zakúpený), (tj. nie SIM karta), záručný list, kópiu dokladu o zakúpení výrobku,
pri reklamácii poštou korešpondenčnú adresu, na ktorú si kupujúci želá zaslať vybavenú reklamáciu.

 

2. Miesta, kde možno uplatniť reklamáciu:

Predajňa Čadca - www.elektrortv.sk

EDUARDO ROYAL RESIDENCE s.r.o.

Moyzesová 1441

022 01 Čadca

Otváracia doba:

Po-Pia: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30

email: info@elektrortv.sk 

Na balík prosím uveďte: REKLAMÁCIA

Pre uľahčenie reklamácie a vyhnutiu sa akýchkoľvek nedorozumení, prosíme vyplnte nižšie uvedený formulár a zašlite spolu s mobilným telefónom.

Reklamačný list

 

3. Lehota na vybavenie reklamácie

Ak uplatnil kupujúci právo zo zodpovednosti za vadu výrobku, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 15 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

V prípade nedostatku náhradných dielov, o čom vopred predávajúci spotrebiteľa informuje, si predávajúci, so súhlasom spotrebiteľa, vyhradzuje právo na predĺženie predpokladaného termínu opravy, a to o maximálne 30 dní.

 

4. Rozsah záruky

Nami predávané výrobky sú opatrené pečaťami (špeciálna samolepka), ktoré majú zabrániť neodbornému vstupu do vnútra prístroja. V prípade porušenia tejto pečate sa spotrebiteľ vystavuje riziku, že ním uplatnená prípadná reklamácia bude zamietnutá z dôvodu neodborného zásahu do výrobku. Záručný servis iPhonov a iPadov je možný len na zariadenia s vypnutou službou Nájsť iPhone / Find My iPhone.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

mechanickým poškodením (napr. pádom, nadmerným tlakom a pod.),
použitím nevhodných, popr. pre daný typ výrobku neodporúčaných batérií a zdrojov alebo nevhodných obalov / puzdier a iného príslušenstva,
v spojení výrobku s neštandardným príslušenstvom,
inštaláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo jeho použitím na iné účely, než je pre tento typ obvyklé,
neodbornou manipuláciou, popr. zásahom do výrobku nepovolanou osobou,
poškodením stykom s prírodnými živlami (napr. stykom s vodou, ohňom, žiarom pod.), oxidáciou, znečistením a poškodením v dôsledku živelných či iných lokálnych javov (napr. búrky, prepätie v sieti a pod.),
bežným opotrebovaním (u batérií mobilných telefónov najmä strata kapacity bežným opotrebením či opotrebenie krytu, alebo klávesnica telefónu bežným používaním), chybnými batériami skladovaním mimo rozsah teplôt: prístroj: -25 ° C až 55 ° C, batérie: 0 ° C až 49 ° C,
prevádzkovaním vo vlhkom, prašnom alebo chemicky agresívnom prostredí.
je výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru,
bol výrobok používaný v rozpore s účelom, na ktorý je určený,
bola zistená nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe,
na opotrebenie výrobku (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým používaním,
poškodenie spôsobené ohňom, vodou, elektrinou alebo inou živelnou udalosťou,
chyby spôsobené užívaním v rozpore s účelom, na ktorý je výrobok určený,
nesprávnym používaním výrobku, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou,
vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku,
vady vzniknuté neodborným zásahom do výrobku alebo neodbornou opravou výrobku,
u výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

5. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu (ktorý bol zaslaný na email kupujúceho) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

2. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste (potvrdenie) určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. V prípade, že záručný list (potvrdenie) neexistuje, slúži ako záručný list (potvrdenie) doklad - faktúra, paragón.

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list / potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia doba než doba uvedená v bode 6.1, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste (potvrdenie).
4. Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená v bode 6.1 je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámenia v rámci kontraktačných rokovaní.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

6. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 6. a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty, a ak nie je to možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

9. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese reklamačného oddelenia. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar, dátum vyzdvihnutie zásielky u prepravnej spoločnosti.

10. Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady ElektroRTV.sk vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

11. Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu kupujúceho potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

12. Prevzatie výrobku po vybavení reklamácie:

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie podobné. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Predávajúci nezodpovedá za stratu dát v zariadení a iného príslušenstva (pamäťové karty, karty SIM, nalepené ochranné fólie a skla na telefóne, ochranné obaly), ktoré prevzal do reklamácie. Pred odovzdaním zariadenia na reklamáciu je kupujúci povinný vykonať zálohovanie dát z tohto zariadenia na svoje vlastné záložné kópie.

Spotrebiteľ je povinný si vyzdvihnúť alebo prevziať reklamovaný výrobok do dátumu vypršania reklamačné doby od obdržania informácie, že bola reklamácia vybavená. Pokiaľ si spotrebiteľ nevyzdvihne v uvedenej lehote reklamovaný výrobok v prevádzke alebo v úložnej lehote na pošte alebo u kuriérskej služby DPD, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 2€ / (§ 656 ods. 1 OZ).

Ak si nevyzdvihne spotrebiteľ výrobok do 3-och mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať a výťažkom z predaja uhradiť poplatky za uskladnenie a náklady predaja. Zvyšok výťažku vyplatí predávajúci po uplatnení spotrebiteľovi (§ 656 ods. 2,3 OZ).

Kontaktovať nás môžte len na email: info@elektrortv.sk

Poprosíme balíky posielať len Slovenskou Poštou!!!